Ubezpieczenia w PZU

Sprawdź oferty OC i AC w PZU.
Porównaj składkę w PZU z innymi propozycjami.

Dowiedz się więcej o ofercie PZU

Ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC PZU chroni odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep oraz posiadaczy pojazdów wolnobieżnych w przypadku szkód wyrządzonych na mieniu lub osobach trzecich w związku z ruchem tego pojazdu.

Przy zakupie polisy komunikacyjnej OC w PZU możesz otrzymać:

 • gratis ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku oraz poszkodowanego, informację i wsparcie w razie wszelkich kłopotów drogowych,
 • promocyjną cenę za polisę PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
 • Zieloną Kartę – bezpłatnie,
 • do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • gwarancję, że w razie spowodowania szkody nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z odszkodowaniem.

Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC właścicieli pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą

To ubezpieczenie skierowane jest dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami Unii europejskiej, oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Chorwacją i Andorą.

Ubezpieczenie OC PZU jest ważne we wszystkich krajach UE (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, na Węgrzech, Malcie, Litwie, Łotwie, Cyprze, Czechach, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polsce) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Umowę ubezpieczenia granicznego w PZU zawiera się na granicy na okres 30 dni. W przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terenie Polski, polisę zawiera się na okres co najmniej 30 dni (maksymalnie 12 miesięcy).

Ubezpieczenie OC samochodu zarejestrowanego za granicą

Ubezpieczenie OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

Polisa skierowana jest do:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które potrzebują ochrony OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Ubezpieczenie OC PZU zapewnia ochronę w ramach odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością oraz stwarza większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów. Ubezpieczenie OC gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. W tym ubezpieczeniu PZU daje możliwość dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych oczekiwań klienta.

Ubezpieczenie OC małej i średniej firmy

Ubezpieczenie OC dla klienta korporacyjnego

Ubezpieczenie skierowane jest do:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Podstawową korzyścią jest tej polisy jest ochrona majątku ubezpieczonego podmiotu przed skutkami wyrządzenia szkody osobie trzeciej wiążąca się z dużymi nakładami finansowymi.
Ponadto posiadanie polisy OC z zakresem ubezpieczenia i sumą gwarancyjną adekwatną do prowadzonej działalności gospodarczej, coraz częściej jest podstawowym warunkiem do podpisania umowy handlowej.

Przedmiotem ubezpieczenia OC PZU dla klienta korporacyjnego jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością określoną w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego – tzw. odpowiedzialność deliktowa
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania – tzw. odpowiedzialność kontraktowa.
Ubezpieczenie OC korporacji

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które muszą posiadać wszyscy rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników przysługuje za szkodę wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC rolników w PZU jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia,
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Ochroną objęta jest osoba ubezpieczona, jak i wszystkie osoby bliskie ubezpieczonemu, pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w PZU zapewnia ochronę odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia codziennego, poczucie bezpieczeństwa, świadomość minimalizacji ryzyka związanego z życiem prywatnym i mieniem wykorzystywanym w codziennym życiu.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, a także pomocy domowej.

Ochroną objęte są również szkody wyrządzone:

 • wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości,
 • wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego,
 • przez posiadane zwierzęta,
 • wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe w PZU zapewnia ochronę odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu i gwarantuje minimalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową oraz wypłatę należnego odszkodowania poszkodowanemu. Ubezpieczenie OC zawodowe w PZU może być dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta (klauzule dodatkowe, system płatności ratalny, itp.).

Ubezpieczenie OC zawodowe

Policz OC i AC

Nie przepłacaj za ubezpieczenie.
Porównaj składkę OC i AC w PZU
z innymi ofertami
korzystając z kalkulatora ubezpieczeń.